كين موزيك
آهنگ جديد

مقدمه

تحقيقات مردم نگاري تنها با مشاهده مشاركتي و مصاحبه غير سازمان يافته انجام نمي گيرد بلكه براي دسترسي به جهان بيني و روابط متقابل اجتماعي آنها فنون ديگري هم وجود دارد(مك نيل ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ( جامعه شناسي ، ترجمۀ رحيم فرخ نيا ، 1374 ). يكي از فنون مردم نگاري ، استفاده از سرگذشت زندگي افراد است كه در آن نحوه درك ، واكنش وتمايلات ، مشاركت وتغييراتي را كه در زندگي آنها رخ داده است ، آشكار مي كند(فرخ نيا ،1381 ).يك چنين شرح حال هايي مي توانند گوناگوني هايي را كه در چهارچوب هر اجتماعي وجود دارد نشان دهند زيرا در اينجا تأكيد بر اين است كه آدم هاي متفاوت چگونه با برخي مسائل واحد برخورد مي كنند و آنها را به تفسير مي كشند(كتاك ،1386 ).

تعاريف سرگذشت پژوهي

مك نيل در كتاب روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، سرگذشت پژوهي را اين گونه تعريف مي كند: «سرگذشت يا داستان زندگي نوعي زندگي نامه شخصي است كه از طريق مصاحبه و گفت گوي هدايت شده به دست مي آيد» (مك نيل ،  روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، 1378 ، 102 ) .
آقاي دكترساروخاني ، سرگذشت پژوهي را بدين گونه شرح مي دهند:
«سرگذشت پژوهي شيوه اي در مطالعات فراگير درباب حيات فردي بوده و به صور گوناگون تحقق پذير است :

 1. شناخت وصفي كه از طريق پژوهش در باب گذشته و حال يك فرد خاص بدست مي آيد.
 2. شناخت ژرفائي با استفاده از مشاهده همراه با مشاركت ، روشهاي تجربي و حتي پژوهشهاي طولي.
 3. همچنين شناخت علّي و عميق كه از طريق آن به چرائي ها در باب اعمال فردي پاسخ داده مي شود » (ساروخاني ،1386 :309-308 ).

كاربرد سرگذشت پژوهي

كاربرد سرگذشت در جامعه شناسي نوين با مكتب شيكاگو در دهۀ 1930 آغازشد . از آنجا كه علاقۀ عمدۀ جامعه شناسان مكتب شيكاگو بررسي شيوه هاي زندگي مردم از ديدگاه خود آنها بود ، سعي كردند با كاربرد سرگذشت ها دربارۀ گذشته مردم مورد بررسي اطلاعاتي كسب كنند.در سال هاي اخير نيز ، فن سرگذشت نويسي در تحقيق جامعه شناختي احيا شده است و كساني كه مي خواهند درباره جامعه مورد بررسي شان«تاريخ شفاهي»تنظيم كنند مي توانند از آن استفاده كنند. با تركيب سرگذشت ها و مدارك شخصي مانند نامه ها و خاطرات شخصي مي توان نشان داد كه مردم عادي در گذشته چگونه زندگي مي كردند. كاربرد سرگذشت ها به عنوان مواد توضيحي و روشنگر در ارتباط با انواع داده هاي ديگري است كه به شيوه بازنماتري گردآوري شده مي باشند)مك نيل، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، )1378 ) .انسان شناسان سرگذشت ها را غالباً براي آن گردآوري و ارائه مي كنند تا توصيف مردم نگارانه را با زندگي هاي افراد مرتبط سازند(ژ.پلتو ،1375).

ارزش سرگذشت پژوهي

به عقيده بكر سرگذشت نه يك قصه است و نه يك زندگينامه كه نويسنده آن مي كوشد به ما آن چيزي را بگويد كه خودش مي خواهد بدانيم. وظيفه يك جامعه شناس در مقايسه با يك داستان نويس، اين است كه سرگذشت ها را طوري بنويسدكه : « ملموس تر باشدو بيشتر به مقاصد صاحب سرگذشت اختصاص داده شده باشد تا مقاصد نويسنده، كمتر به ارزش هاي هنري اهميت دهد و بيشتر بيانگر راستين تجربه صاحب سرگذشت و تفسير جهاني باشد كه او در آن زندگي مي كند.جامعه شناسي كه سرگذشتي تهيه و تنظيم مي كند بايد گام هايي در جهت تضمين اين امر بردارد كه سرگذشت او هرچيزي را كه مي خواهيم بدانيم در بر گيرد و هيچ واقعيت يا رويداد مهمي از قلم نيفتد و آنچه واقعي قلمداد مي شود با مدارك موجود ديگر تطبيق داده شود و تفسير هاي صاحب سرگذشت به درستي منعكس گردد» (بكر به نقل از مك نيل ، 1378 : 103 ).
مرور نظرات برخي ازدانشمندان دررابطه با سرگذشت پژوهي
برخي از سرگذشت ها كه اهميت انسان شناختي چشمگيري دارند، به وسيلۀ افرادي گردآوري شدند كه انسان شناس نيستند. يكي از مشهورترين سرگذشت ها، سرگذشت جان تنر است كه توسط دكتر ادوين جيمز در سال 1820 تحرير و ويرايش شده است. تنر ماجراهاي متنوعي را در زندگي پشت سر گذاشته بود و غالباً از سرگذشت او به عنوان داده هاي راجع به شرايط زندگي اقوام سرخ پوست اوجيبوا در مينه سوتاي شمالي در اوايل سدۀ نوزدهم استفاده مي شود. هدف انسان شناسان از گردآوري سرگذشت ها، مرتبط ساختن توصيف هاي مردم نگارانه با زندگي هاي افراد است. هدف پاول رادين از ارائۀ زندگي نامۀ يك سرخ پوست، دست يابي به توصيف يك فرد ميان سال نمونه با توانايي معمولي از زندگي خودش در ارتباط با گروه اجتماعي پرورش يافته در آن بود.
اِل لنگِنس در بحث از كاربردهاي روش زندگي نامه، مسائل نزديكي، ترجمه، اعتمادپذيري و نمونه گيري را مطرح مي كند. او در پاسخ به اين اعتراض كه داده هاي سرگذشت ها را نمي توان از طريق مشاهده ي عيني رفتار واقعي بازسنجي كرد، معتقد است كه هدف اصلي انسان شناسان شناخت الگوهاي باورداشت هاي مردم و برداشت آنها از رويداد هاي گذشته است و نه حقيقت و كذب گفته هاي آنها. اين نكته كه مواد راجع به سرگذشت ها ممكن است از تاريخ هاي حقيقي سودمندتر باشد را جان تيمبر و ماركوت ليبرتي در كتاب "خاطرات يك شايان" به روشني نشان دادند. خاطرات يك سرخ پوست در اين كتاب شايد براي انسان شناسان اهميت بيشتري داشته باشد، زيرا به عنوان مدركي راجع به باورداشت ها كه در تطبيق با زندگي در اردوگاه هاي محصور در داخل جامعه ي آمريكايي مشكلات بسيار دارند مي توان از آن استفاده كرد.
نمونه ي ديگر كار كورا دوبوا با عنوان" مردم آلور" است كه هشت زندگي نامه از آنها را گردآوري كرد.  هدف او تحليل شخصيت آلوريها بود؛ اما سرگذشت هاي آنها از نظر اطلاعات فرهنگي غني هستند. كتاب مردم آلور از اين نظر اهميت دارد كه يك قضيۀ اساسي را در كاربرد سرگذشت ها به منزلۀ داده هايي راجع به فرهنگ ها مطرح مي كند : قضيۀ بازنمايي. اشخاصي كه اشتياق دارند سرگذشت هايشان را براي مردم نگاران شرح دهند، معمولاً اعضاي غير معمولي اجتماعاتشان هستند. بنابراين براي تعميم بايد ويژگي هاي شخصيتي آحاد مردم همگون باشد. يكي از راه حل ها براي اين مساله اين است كه كاربرد سزگذشت ها را به عنوان مواد توضيحي و روشنگر در ارتباط با انواع داده هاي ديگر قرار دهيم(ژ.پلتو، 1375 ) .

تفاوت سرگذشت پژوهي با مطالعه موردي

سرگذشت پژوهي يكي از شيوه ها در مطالعات ژرفائي است .در باب تفاوت آن با مطالعات موردي در معناي اخص كلمه مي توان گفت:

 1. مطالعه موردي در حقوق ، تعليم و تربيت و... نيز مطرح است، در حالي كه سرگذشت پژوهي معاني وسيع مفهوم فوق را ندارد.
 2. در مطالعات موردي ، اساس تحليل بيشتر معطوف رفتار فعلي و زمينه هاي اجتماعي ـ فرهنگي محيط است و حال آن كه در سرگذشت پژوهي اساساً تداوم حيات و گذشته فرد مورد تأكيد است .
 3. هر چند برخي از مطالعات هم در زمره مطالعات مرتبط با سرگذشت پژوهي است ، هم مطالعه موردي به حساب مي آيد .اما در اكثر موارد ، فراگيري زمينه ، تعدد اضلاع ، ابعاد وسيع جامعه شناختي و... در مطالعات موردي وجه تميز آنان از سرگذشت پژوهي است» ( ساروخاني ،1386 :310 ).

مزاياي سرگذشت پژوهي

 1. هر سرگذشتي در ساخت تصويري از زندگي اجتماعي در زمان و مكان مورد بررسي مي تواند نقش داشته باشد.
 2. يك سرگذشت غالباً مي تواند آن حوزه اي از تحقيق اجتماعي را كه بسيار خشك و ملال آور شده است دلچسب سازد.
 3. سرگذشت مي تواند شرح زنده اي از زندگي يك نوع آدمي كه ما هرگز نمي توانيم ملاقاتش كنيم در اختيارمان گذارد.از اين طريق،ما مي توانيم او را نه به عنوان يك آدم قالبي،بلكه به صورت يك شخص زنده ببينيم.
 4. در تحليل نهايي، صحبت ما هميشه راجع به آدم هاست.
 5. سرگذشت را به عنوان راهنماي اوليه براي«فتح باب»هر گونه تحقيق مردم نگاري نيز مي توان به كار بست(مك نيل:1378 :104-103 ).

معايب سرگذشت پژوهي

 1. سرگذشت ها را نمي توان به عنوان بازنماي زندگي كل افراد جامعه معتبر دانست.
 2. درباره صحت يادآوري واقعيت هاي گذشته ،مسايلي مطرح است.
 3. سرگذشت ها نظري به گذشته از ديدگاه زمان حال به شمار مي آيند. گذشته را تنها از طريق چشم انداز زمان حال مي توان به ياد آورد( پلامر به نقل از مك نيل ، 1378 :104 ).

نتيجه گيري

اين تحقيق بحثي بود در جهت بررسي و استفاده از روش سرگذشت پژوهي در مطالعات و تحقيقات مردم نگاري و انسان شناسانه . همان طور كه در متن اشاره شد ، استفاده از اين روش محدوديت ها و مزايايي با خود به همراه دارد ؛ اما در هر حال استفاده از سرگذشت و خاطرات افراد در طول زندگي مي تواند به عنوان يكي از روش هاي بازسازي اطلاعات به دست آمده از روش هاي ديگر تحقيق محسوب شود. سرگذشت پژوهي ، در واقع روش خاصي براي گردآوري داده ها به شمار مي رود كه عمدتاً با مصاحبۀ روايي انجام مي گيرد. در مصاحبۀ روايي تمركز بر تجربه هاي فرد در طول عمرش است.

منابع و مآخذ

 1. ژ.پلتو ،پرتي (1375 ) ، روش تحقيق در انسان شناسي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، تهران : انتشارات علمي .
 2. ساروخاني ، باقر (1386 ) ، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، جلد اول ، چاپ سيزدهم ، تهران : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .
 3. فرخ نيا ، رحيم (1381 ) ، مقدمه اي بر مردم شناسي ، چاپ دوم ، همدان : انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.
 4. كتاك ، كُنراد فيليپ (1386 ) ، انسان شناسي ؛ كشف تفاوت هاي انساني ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، تهران : انتشارات علمي .
 5. مك نيل ، پاتريك (1378 ) ، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات آگاه.
 6. مك نيل ، پاتريك (1374 ) ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ رحيم فرخ نيا ، همدان : انتشارات جهاد دانشگاهي

منبع

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۳۹ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 7
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 4538
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ /  گیربکس اتوماتیک خرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفونخرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خرید آبنما خانگی /  قیمت آجر / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت